សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែ​ល​និយាយ​រិះ​គន់ កងទ័ពប៉ាគីស្ថា​ន​ បានរត់ភៀសខ្លួ​ន​ទៅអា​មេរិ​ច – CEN