លោកស៊ុន ចាន់ថុល ជួបជាមួ​យក្រុម​ហ៊ុនរដ្ឋធំៗ របស់ឥ​ណ្ឌូណេស៊ី ដើម្បីពិ​និ​ត្យល​ទ្ធភាព លើវិ​ស័យ​ហេដ្ឋារ​ចនាសម្ព័​ន្ធដឹ​កជ​ញ្ជូន និងទំ​នា​ក់ទំន​ងពាណិ​ជ្ជ​កម្ម និងវិនិយោគ នៅមានកម្រិតតិច​តួច​នៅឡើយ – CEN