សមាជិក​គណៈប្រតិភូរ​ដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ ពិនិត្យ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​កិច្ចប្រជុំ​កម្រិត​ប្រធានសភា​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​ – CEN