ក្រ​សួងម​ហា​ផ្ទៃ បរិស្ថាន និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច រួមគ្នាចេញប្រកាស ​កំ​ណត់ការគ្រប់គ្រង​ និងកា​រប្រើ​ប្រាស់​ចំណូល ចំពោះអំពើល្មើស ​ការគ្រប់គ្រង​សំ​រាម សំណល់រឹងទី​ប្រ​ជុំជ​ន​ – CEN