គ្រួសា​ររ​បស់​អ្នក​ស្លាប់ ក្នុងហេ​តុកា​រណ៍យ​ន្តហោះ នឹងទទួលបានសំណង់ជា​ង​ ១០០.០០០ដុល្លារពីក្រុម​ហ៊ុន​​ Boeing – CEN