អ៊ី​រ៉ង់ចោទមេ​ដឹក​នាំអ​ង់គ្លេស បារាំង និងអាឡឺម៉ងថាជា​ សេកចាំតែ​ថា​តាមអា​មេរិ​ច – CEN