មនុ​ស្សជាង​ ​២០នា​ក់ស្លាប់​ ក្រោយក្រុមអ្នកត​វ៉ា បានដុតអគារជាច្រើនខ្ន​ង​នៅខេត្ត​ Papua ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី – CEN