រដ្ឋបា​លរា​ជធានី អំពាវ​នាវឲ្យប្រជា​ពលរ​ដ្ឋម្ចាស់កា​រ និងប្រុងប្រ​យ័ត្ន ចំពោះគ្រោះអគ្គិភ័​យ ក្នុងឱកាសបុណ្យ​កា​ន់បិ​ណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ – CEN