ប្ដី អារកសម្លាប់ប្រពន្ធ ហើយអារកសម្លាប់ខ្លួនឯង តែមិនស្លាប់ – CEN