កូនប្រុស​បង្កើត​​ ​ទាញ​កាំបិ​តខ្វែវ កាប់​​ឪពុ​ក​ដាច់​​ក​ – CEN