ក្នុងពេល​សិក្សា «​វិន័យ និង​ក្រមសីលធម៌​» គឺជា​ចំណុច​សំខាន់​ក្នុងការ​ក្រេបជញ្ជក់​យក​វិជ្ជា ពី​គ្រូបង្រៀន​ – CEN