លោក វិ​ល្លាម​៖ យើង​ខ្សោយ​តែ​មិន​ទទួល និង​យើង​ខុស​តែ​មិន​កែ ជា​​ឫសគល់​នៃ​បញ្ហា​ – CEN