រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា រំពឹងថា កំណើន​នឹង​បន្ត​កើន​ក្នុង​រង្វង់ ៧,១% ដែលជា​កម្រិត​ខ្ពស់​នៅក្នុង​តំបន់​ – CEN