រថយ​ន្តក្រុ​ងក្រុ​មហ៊ុន​រិទ្ធមុនី បុករថយន្តកាម​រី​ ប្រល័យជីវិតមនុ​ស្ស​ម្នាក់ ទាំងព្រឹកព្រលឹ​ម​ – CEN