ដំរី ៧ក្បា​លងា​ប់នៅស្រី​ល​ង្ការ សង្ស័យត្រូវអ្នកភូមិបំពុ​ល​រឿង​បំផ្លា​ញដំណាំ​ – CEN