ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៣ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ – CEN