ផ្លូវ​ក្រាល​ខ្សាច់​ភ្នំ​ជាង ៦​គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវបាន​ជួស​ជុស និង​កែលម្អរ​រួចរាល់ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការធ្វើដំណើរ​របស់​ពល​រដ្ឋ​ – CEN