៣២​នាក់​បាត់​ខ្លួន នៅពេល​កប៉ាល់​ដឹក​ប្រេង​ដ៏៏ធំ បុក​គ្នា​ជាមួយ​កប៉ាល់​ដឹក​ទំនិញ​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ – CEN