នគរបាល​ម្នាក់ ប្រើ​ច្រវា​ទូក វាយ​សម្លាប់​ប្រពន្ធនៅលើផ្ទះ – CEN