ម​ហា​ជន​ក្នុង​បណ្តា​ញ​សង្គម​រិះ​គន់​ស​មត្ថ​កិច្ច​ស្រុក​សំរោង អ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក្នុង​ការ​បង្ក្រាប​យុវ​ជន​មួយ​ក្រុម​ដែល​ប្រ​ព្រឹត្ត​អំ​ពើ​អសីល​ធម៌ នៅ​កណ្តាល​ហ្វូង​មនុស្ស – CEN