ចម្លើយ កំសាន្តចុងសប្តាហ៍ ៖ ខ្លា​ចំនួន ២០ ក្នុង​រូបនេះ​ស្ថិតនៅ​ទីណា​ខ្លះ​? – CEN