ប្រធាន​រដ្ឋ​វៀតណាម បញ្ជាក់ថា កម្ពុជា មានការ​រីកចម្រើន​ជឿនលឿន ឆាប់រហ័ស ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​សម្តេច​ហ៊ុន សែន – CEN