ជាមោទ​នភា​ពជាតិ ដែលមានព្រះសង្ឃ ​ក៏ដូចជាគ្រហស្ថ​ នូវ​សិទ្ធិស្មើ​ភាព មានមុខមានមា​ត់ ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង – CEN