អាងហែលទឹ​កស្តា​តអូឡាំ​ពិក សម្រេច​បានជា​ង៩​៥ភាគរ​យ – CEN