សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បានសម្រេច​អត្រាកំណើន​ជា​មធ្យម ៧,៧% ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ក្នុង​រយៈពេល​ពី​រទស​វត្សរ៍​ចុងក្រោយ​នេះ – CEN