ចំនួ​នអ្នក​ស្លាប់​នៅអ៊ី​រ៉ាក់កើ​នឡើ​ងដល់ ៦០នាក់ ក្រោយពេលផ្ទុះការតវ៉ារយៈ​ពេ​ល ៤ថ្ងៃ – CEN