មើល​លេងៗ ថា​របស់​ពិត​គេ​ធ្វើ​របៀប​ម៉េច​!! Christian Dior “Book tote bag” (វីដេអូ) – CEN