អតី​តប្រ​ធានស​ភានេ​ប៉ាល់ ត្រូវចាប់ខ្លួន ក្រោយបុគ្គលិកចោទ​ប្រ​កាន់​ពីបទ​រំលោភ – CEN