ចេញ​អនុ​ក្រឹត្យ​ស្តីពី ការចេញ​ផ្សាយ​ធនប័​ត្រអ​នុស្សា​វរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០រៀល – CEN