អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន និង​ក្រសួងបរិស្ថាន រួមគ្នា​បណ្តុះបណ្តាល ជន​បង្គោល​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ – CEN