អាមេរិ​ចដាក់​បញ្ចូល​អង្គ​ការចិនជិត ៣០ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយ​សា​រពាក់​ព័ន្ធនឹ​ងការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័​រ – CEN