ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ ដើរជាន់មីនសល់ពីសង្រ្គាម បណ្តាលឲ្យដាច់ជើងខាងស្ដាំ – CEN