ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​ពុធ ទី ៩ ​ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ – CEN