ដោះស្រាយ​សំណូមពរ​ធុរកិច្ច ក្នុង​ផ្នែក​អប់រំ​ឯកជន​ – CEN