អាជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុ ប្រើធម៌ក្តៅឈូសកម្ទេចសំណង់ដែកសង់រំលោភដីចំណីផ្លូវ – CEN