ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន ស៊ី ជិន​ពៀន បញ្ជូន​សារ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​តាមរយៈ “​របបហូបចុក​របស់​ប្រធាន​ស៊ី​” កំពុង​អង្រួន​ចិត្ត​ពលរដ្ឋ​ចិន​ – CEN