អភិបាលក្រុង​ព្រះសីហនុ ចុះ​ពិនិត្យ​តម្រាយ​ផ្លូវ កាត់​មណ្ឌល​វិប្បសនា​វត្ត​លើ ឆ្ពោះទៅ​សាលា​ឡាយ (Life) ត្រៀម​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​បេតុង​ – CEN