អាមេ​រិចរឹ​តប​ណ្តឹង​ទិដ្ឋាការ ឲ្យមន្រ្តីចិនជុំវិញ​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ ជនជា​តិភាគ​តិច​វីហ្គ័រ – CEN