ក្រោយឱ​សាន​វាទបិ​ទល្បែង​តាម Online តើស្ថានការណ៍ទីក្រុងព្រះសី​ហនុ នឹងទៅជាបែបណា? – CEN