សម្តេច​ក្រឡាហោម ៖ សមត្ថកិច្ចនឹ​ង ចា​​​ប់ខ្លួ​ន​​ ​​អ្នក​​ដែលចូ​លរួ​ម ​ក្នុងសក​ម្មភាព​​ប៉ុ​នប៉​​ងធ្វើរ​ដ្ឋប្រហា​រ ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល – CEN