កុំ​ធ្វើ​បាប​វា អ្នក​គួរ​ប្រដៅ​គឺ​… ម្ចាស់​វា​នោះ​ទេ​! – CEN