ពិភាក្សា​លើ​សេចក្តីព្រាង «​យុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣» – CEN