បញ្ហាកោះត្រល់យើងអាចប្ដឹងបាន ប្រសិនជាមាន​រ​ដ្ឋាភិបាលក្រោយ​ណាមួយ ដែលច​ង់ប្ដឹង – CEN