សំណួរ-ចម្លើយ ទាក់ទងនឹងតួលេខផ្ទៃដីប្រ​ទេ​សកម្ពុជា ដែលកំពុងផ្ទុះពា​ក្យ​ចចាម​អារ៉ាម​ – CEN