កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឆ្នាំ ២០១៩ នឹង​ត្រូវបាន​ទស្សន៍ទាយ​ថា នឹង​ថយ​សន្ទុះ មក​នៅ ៧​ភាគរយ ខណៈ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ដក EBA​ពី​កម្ពុជា​ – CEN