គ្រូ​អុីរ៉ង់​និង​គ្រូ កម្ពុជា​និយាយ​អ្វីខ្លះ​ក្រោយពី​បញ្ចប់​ការប្រកួត​? – CEN