ស្លាប់ម្នាក់ របួ​សម្នាក់ ដោយគ្រោះ​ថ្នា​ក់ច​រាចរនៅចំកា​រមន – CEN