ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចូលរួម​ពិធី​បើក​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​អាហារ​ជប៉ុន ២០១៩ – CEN