អាមេរិចដាក់សម្ពាធលើតួក​គី​ឲ្យ​ឈប់​វាយ​ប្រ​ហារ​លើ​កង​កម្លាំង Kurd នៅ​សុី​រី ដែល​​ជា​​សម្ព័ន្ធ​មិត្ត​របស់​ខ្លួន – CEN