អ៊ីរ៉ង់រក​ឃើញឧ​ស្ម័ន​ធម្ម​ជាតិប្រ​ភេទថ្មី ដែលអាចរកចំណូលឲ្យជា​តិ​ប្រមាណ​ ៤០ពាន់លាន​ដុ​ល្លារ – CEN